ការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ន៍

យើងបានសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យកសិកម្មចិនសាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រចិននិងសមាគមអាហារូបត្ថម្ភសត្វការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ development ផលិតផលទាំងអស់។ តាមរយៈការពិសោធន៍ពិសេសរបស់យើង, ទទួលបានលទ្ធផលល្អផលិតផលចូលទីផ្សារលក់។

IMG_20201215_110708
IMG_20201215_110736
laboratory
HPLC